V Bielych Karpatoch sa stretli botanici z celého Slovenska.

V Bielych Karpatoch sa stretli botanici z celého Slovenska.

Botanici Štátnej ochrany prírody z celého Slovenska sa v dňoch 16.-18. júna stretli v Bielych Karpatoch na pracovnom terénnom školení k prebiehajúcemu monitoringu európsky významných rastlín a biotopov. Vrámci terénnej časti školenia vyhodnocovali stav lúčnych biotopov v území Holubyho kopaníc, ktoré sú súčasťou európskej siete chránených území Natura 2000 – v okolí Bziniec pod Javorinou, v Bošáckej doline na lokalitách PP Grúň a PP Blažejová, a nad obcou Moravské Lieskové. Jaroslav Košťál z CHKO Ponitrie botanikom zabezpečil kvalitný zdokonalovací floristický kurz, za čo mu patrí veľké poďakovanie!

 

Botanici žasli nad druhovou pestrosťou našich bielokarpatských lúk, ktorá sa nám domácim zdá byť bežná. Zo vzácností, ktoré sme obdivovali, spomeňme orchidey hmyzovník holubyho, pavstavač hlavatý, vstavač počerný, z biotopov okrem lúk a pasienkov tiež teplomilné kríčkovité porasty s višňou kríčkovou či penovcové prameniská so vzácnou vegetáciou. Zaujala tiež malá prezentácia techniky, používanej pri starostlivosti o chránené územia.

 

Sylva Mertanová