Natura 2000 – sieť území európskeho významu.

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Na území CHKO Biele Karpaty je aktuálne vyhlásených xxx území európskeho významu. Hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Základom pre vytvorenie sústavy Natura 2000 sú dve komplexné právne normy EÚ:

  • smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch – Birds Directive) – na jej základe sú vyhlasované chránené vtáčie územia
  • smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako smernica o biotopoch – Habitats Directive) – na jej základe sú vylasované územia európpskeho významu

Zoznamy vybraných druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov, ktoré sú významné pre Európsku úniu, tvoria prílohy uvedených smerníc.

Smernice kladú dôraz na to, aby výber území NATURA 2000 bol vykonávaný na základe vedeckých podkladov (komplexných údajov o rozšírení a stave populácií jednotlivých rastlinných a živočíšnych druhov, údajov o rozlohe a zachovalosti biotopov). Výsledná sústava by mala zahŕňať najhodnotnejšie územia bez ohľadu na vlastnícke vzťahy či súčasné hospodárske využívanie.

NATURA 2000 má zabezpečiť priaznivý stav populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov, čo však vôbec nevylučuje hospodárske aktivity v územiach, pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú.

Európska komisa vyhodnocuje dostatočnosť územnej ochrany v členských krajinách a v prípade nedostatočného zastúpenia druhov či biotopov žiada doplnenie siete území. V územnej pôsobnosti Správy CHKO Biele Karpaty aktuálne prebieha proces doplnenia lokalít  výskytom zachovalých podhorských kosných lúk, na ktoré je Slovensko veľmi bohaté. Z mimoriadne vzácnych bielokarpatskch biotopov zahrnutých do siete Natura 2000 spomeňme napríklad penovcové prameniská či vápnité slatiny. Aktuálny prehľad lokalít siete Natura 2000 možno vidieť na viacerých interaktvnych mapových portáloch

Na mapovom priehliadači Štátnej ochrany prírody maps.sopsr.sk je možné na rôznom mapovom podklade, vrátane fotomapy, zobraziť okrem území siete Natura 2000 aj všetky slovenske maloplošné a veľkoplošné chránené územia (prírodné rezervácie, národné parky, chránené krajinné oblasti…)

 

Kto chce nahliadnuť aj za hranice Slovenska, môže využiť mapový portál s územím celej Európskej únie https://natura2000.eea.europa.eu

 

 

Podrobné informácie o predmetoch ochrany vo všetkých 642 slovenských  územiach Natura 2000 možno nájsť na tomto odkaze.

 

 

 

prehľad území Natura 2000 v CHKO Biele Karpaty (k 12/2020)
kód územia názov územia výmera (ha)
SKUEV0806 Babiná 39,8
SKUEV0568 Borotová 1,2
SKUEV0368 Brezovská dolina 2,5
SKUEV2368 Brezovská dolina 1,2
SKUEV0580 Dolné Branné 1,0
SKUEV0367 Holubyho kopanice 3900,1
SKUEV2367 Holubyho kopanice 433,8
SKUEV0803 Hrehorkové 11,7
SKUEV0578 Jachtár 30,4
SKUEV0804 Javorec 34,6
SKUEV0375 Krasín 64,1
SKUEV1375 Krasín 2,2
SKUEV0373 Krivoklátske bradlá 64,5
SKUEV0372 Krivoklátske lúky 4,3
SKUEV0801 Kurinov vrch 1,3
SKUEV0778 Lipníkovské 79,4
SKUEV0377 Lukovský vrch 215,6
SKUEV0579 Mituchovské 1,5
SKUEV0378 Nebrová 27,8
SKUEV0588 Stehlíkovské 7,5
SKUEV0563 Šifflovské 1,9
SKUEV0809 Šmatlová 20,9
SKUEV0576 Tlstá hora 1,1
SKUEV0813 Trokanovo 8,1
SKUEV0148 Vlára 62,3
SKUEV0376 Vršatské bradlá 275,3
SKUEV2376 Vršatské bradlá 59,8
SKUEV0374 Záhradská 9,1
SKUEV0802 Závlačná 11,4
SKUEV0371 Žalostiná 219,5