Medzi veľkoplošné chránené územia ako sú národné parky a chránené krajinné oblasti (ďalej CHKO) patrí aj CHKO Biele Karpaty s rozlohou 44 568 ha.  Bola  vyhlásená v roku 1979 vyhláškou MK SSR č. 111/79 Zb., (po prvej úprave hraníc prevyhlásená  vyhláškou MK SSR č. 65/89 Zb.) z dôvodu zachovania a zveľaďovania ukážkových častí rázovitej krajiny Bielych Karpát, klimatických, vodných, pôdnych a lesných pomerov, zdravotnorekreačných hodnôt, celkovej pestrosti flóry a fauny ako aj rozptýlených prírodných výtvorov a špecifických foriem historického osídlenia, osobitného vedeckého, kultúrno-výchovného a estetického významu a zabezpečenia ich optimálneho využitia.

V CHKO platí podľa vyššie menovaného zákona 2. stupeň ochrany prírody. 1.stupeň je najnižší – je to ostatná krajina mimo chránených území, 5.stupeň predstavuje najprísnejšiu ochranu najcennejších prírodných lokalít ( zoznam obmedzení podľa jednotlivých stupňov )
Pre obyvateľov, ktorí žijú alebo obhospodarujú svoje pozemky v CHKO nevyplývajú  – v porovnaní s „voľnou krajinou“ (kde platí prvý stupeň ochrany) žiadne významnejšie obmedzenia. Zákon tu oproti územiu s prvým stupňom ochrany sprísňuje (zakazuje) vjazd a státie s motorovým vozidlom a s bicyklom za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty a miestnej komunikácie. Tento zákaz sa  nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla  slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku (hospodárenie v lese, na lúke) alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku. V neposlednom rade nesmieme zabúdať na zákazy, ktoré platia na celom území SR nezávisle na stupni ochrany prírody. Jedná sa hlavne o vypaľovanie trávy, vyvážanie odpadu mimo oficiálnych skládok, znečisťovanie povrchových a spodných vôd nelegálnymi vyústeniami kanalizácie a trativodmi atď.

Okrem toho zákon ďalej vymedzuje viaceré činnosti, na ktoré je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody – napríklad likvidáciu lúk, výstavbu lesných ciest, budovanie oplôtkov, pasenie väčších stád dobytka (nad 30 DJ), banskú činnosť, rozmiestňovanie bilboardov, veľkoplošné použitie chemických látok a hnojív, budovanie cyklotrás či turistických chodníkov, organizáciu masových podujatí, vojenské manévre, rozmiestňovanie rôznych stánkov a prístreškov, vodné stavby, ohňostroje. K týmto činnostiam treba prirátať tie, na ktoré je potrebný súhlas na celom území Slovenska – napríklad zásahy do vodných tokov a mokradí, rozširovanie nepôvodných druhov rastlín a živočíchov za hranice obcí, zalesňovanie, poškodzovanie či likvidácia chránených biotopov, vymenovaných vo vyhláške.