Návštevný poriadok

Medzi veľkoplošné chránené územia ako sú národné parky a chránené krajinné oblasti (ďalej CHKO) patrí aj CHKO Biele Karpaty ..
Viac...

Príroda

K najpozoruhodnejším fenoménom Bielych Karpát patrí vegetácia práve pre svojou rôznorodosť.
viac...

Zranený živočích

Každý nález a odchyt zraneného chráneného živočícha v kompetenčnom území Správy CHKO Biele Karpaty konzultuje s odborníkmi.
viac...

Envirovýchova

Ponúkame Vám terénne exkurzie, besedy a prednášky zamerané na ochranu prírody a krajiny.
Viac...

CHKO Biele Karpaty

V západnej časti karpatského oblúka na česko-slovenskom pomedzí výrazne vystupujú Biele Karpaty. Predstavujú charakteristický súbor prírodných hodnôt, ktoré človek oddávna využíval. Vďaka citlivému spolužitiu človeka s prírodou v minulosti sa v území zachovala pestrá mozaika lesných spoločenstiev, druhovo bohatých lúk, pasienkov, políčok a remízok, čo zvyšuje jeho druhovú diverzitu. Osobitný pôvab krajinnému obrazu dodáva kopaničiarske osídlenie s prvkami pôvodnej ľudovej architektúry a pestrosťou ľudových tradícií.

6. augusta 2018

Počas leta prebieha v CHKO Biele Karpaty údržba maloplošných chránených území.

Po ukončení pracovného ochranárskeho tábora Bučkova jama  sme začali s kosením viacerých maloplošných chránených území v okolí Trenčína. Veľmi pekná […]
24. júla 2018

Pracovný ochranársky tábor Bučkova jama.

Od 14. 7. do 21.7. sa konal pracovný ochranársky tábor Bučkova jama. Už 26 rok sa stretli mladí dobrovoľní ochranári […]
9. júla 2018

Kozy V PR Krasín.

V PR Krasín v k.ú. Dolná Súča sme začali so štvornohým zvieracím  menežmentom. Náročný terén v sutinách na úpätí skalnatých […]

Užitočné informácie

Čo robiť keď stretnem ranené zviera
Každý nález a manipuláciu so zraneným živočíchom telefonicky konzultujte s príslušným pracovníkom Správy CHKO Biele Karpaty a konajte až na základe jeho usmernenia!
viac...